Regulamin sklepu

Wstęp
§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia wprowadzające
§ 3. Składanie zamówienia
§ 4. Formy dostawy i metody płatności
§ 5. Realizacja zamówienia
§ 6. Odstąpienie od umowy
§ 7. Odpowiedzialność za wady
§ 8. Gwarancja
§ 9. Dane osobowe i pliki cookies
§ 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
§ 11. Postanowienia końcowe

Wstęp

 1. Guns&Ammo Wojciech Mazurak z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 24, REGON 521714638, NIP 6451650878, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy
  sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.guns-ammo.pl.
  Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Guns&Ammo Wojciech Mazurak z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 24 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu,
  zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu,
  a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 

§1. Definicje

 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.Guns-Ammo.pl.
 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Wojciech Mazurak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Guns&Ammo Wojciech Mazurak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Górnicza 24, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-165-08-78.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2. Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
  Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie,
  nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  -dostęp do Internetu,
  -standardowy system operacyjny,
  -standardowa przeglądarka internetowa,
  -posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami nowymi.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 9. Sprzedaż oraz wysyłka dotyczy tylko wyrobów niekoncesjonowanych.
 10. Wyroby koncesjonowane można zakupić tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Tarnowskich Górach przy ulicy Górnicza 24, osobiście po wcześniejszym okazaniu odpowiednich dokumentów. (patrz § 3. Składanie zamówienia pkt. 8)

§ 3. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako: zarejestrowany klient (poprzez stronę internetową), drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
  Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów.
  W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.
  Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
  prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
  Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
  W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
  W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
  i poprawności, choć ma takie uprawnienie.
 8. Rezerwacja produktu koncesjonowanego odbywa się drogą telefoniczną lub mailową. Po potwierdzeniu dostępności produktu przez Sprzedającego, Klient wpłaca na konto widoczne w zakładce „Płatności” pełną kwotę za produkt ustaloną ze Sprzedającym. Kwota ta jest traktowana jako zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Produkt jest zarezerwowany dla klienta od dnia zaksięgowania płatności przez okres 4 tygodni (28 dni kalendarzowych). W przypadku nieodebrania towaru w wyznaczonym terminie zostanie naliczona opłata za przechowanie (magazynowanie) towaru w wysokości 1zł/doba. Zdarzenia losowe rozpatrywane są indywidualnie. Odstąpienie od umowy opisane w § 6. pkt. 8.

§ 4. Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne sposoby dostawy zamówienia:
  Koszty dostawy: Kurier Inpost – 18 zł, paczkomaty Inpost –  17 zł
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 3. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: tradycyjny przelew, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach.
 5. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sprzedawcy z powodu nieobecności Klienta lub nieterminowego odbioru przesyłki z Paczkomatu, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną bądź telefonicznie w celu ustalenia z Klientem ponownego terminu oraz kosztów dostawy.
 6. Faktura do zamówienia zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika),
  np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
 2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności
  niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i
  podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
 3. Wyroby koncesjonowane (szerzej opisane w § 3 pkt. 8) zamawiane telefonicznie bądź mailowo nie są wysyłane, dostępne jedynie w siedzibie firmy Górnicza 24, 42-600 Tarnowskie Góry. Produkty na zamówienie – czas realizacji do 3 tygodni. Produkty widoczne na stronie – możliwy odbiór w tym samym dniu.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.Guns-Ammo.pl
 3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku tj. w drodze korespondencji elektronicznej na adres Konsumenta podany w formularzu rejestracyjnym albo przy składaniu Zamówienia.
 4. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 5. Umowę Sprzedaży, od której Konsument odstąpi, uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez niego od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku towaru koncesjonowanego termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument dokonał wpłaty zadatku na konto Sprzedającego. Po tym czasie zadatek nie podlega zwrotowi (w przypadku rezygnacji Konsumenta). W przypadku gdy Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży przed upływem 14 dni zadatek zostanie zwrócony na konto Konsumenta najpóźniej 7 dni od rozwiązania Umowy Sprzedaży.

§ 7. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. W przypadku dostarczenia przez sprzedającego klientowi produktu z wadą sprzedawca ma obowiązek przyjąć wadliwy towar.
 3. Celem zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny. Serwis do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy reklamację.
 4.  Do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji oraz jego forma (zwrot gotówki lub wymiana towaru).

§ 8. Gwarancja

 1. Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 2. Broń używana nie jest objęta gwarancją oraz nie podlega zwrotowi.

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Guns&Ammo Wojciech Mazurak ul. Górnicza 24, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
  Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży.
  Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub określone wykorzystanie plików COOKIES.
  Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 3. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów,
  w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 4. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.
 5. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

§ 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

Załączniki:
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacji